گروه دين‌شناسي تطبيقي

گروه دين‌شناسي تطبيقي

بحث دين‌شناسي تطبيقي يا مقايسه‌اي از بحث‌هاي جديد ميان رشته‌اي اديان است كه در آن مفاهيم و گزاره هاي اصلي و بنيادين سنت‌هاي مختلف ديني از منظري تطبيقي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، مفاهيمي مانند خدا يا الوهيت، آخرت، آفرينش، وحي و دريافت‌‍‌هاي شهودي، مسأله شُرور در عالم، پاداش و رستگاري، كتاب مقدس، بهشت و غيره.
دين شناسي تطبيقي بدون هر گونه پيشداوري يا قضاوت ارزشي نسبت به هر يك از اديان زنده جهان، صرفاً به مطالعات تطبيقي و مقايسه‌اي يا مباحث بين ديني مي‌پردازد تا نحوه وجود و حضور مفاهيم كليدي دين در هر يك از سنت‌هاي ديني عالم را به نحوي تطبيقي نقد و بررسي و معرفي كند.

شرح کامل