گروه علم و دين

گروه علم و دين

حوزه تحقيقات ميان رشته‌اي علم و دين از مهمترين موضوعات پژوهشي عصر حاضر است و از ويژگيهاي آن حضور كارشناسان از حوزه‌هاي مختلف علم و دين مي‌باشد كه در زمينه تعامل علم و دين به پژوهش مي‌پردازند گروه پژوهشي علم و دين در نظر دارد تا با بهره‌مندي از حضور كارشناسان رشته‌هاي مختلف علمي، ديني و فلسفي اهداف زير را تحقق بخشد.
* معرفي اهميت نقش مباحث علم و دين در تمامي مباحث اجتماعي، فرهنگي، و سياسي كشور و ارائه طرح‌هاي كاربردي در اين زمينه
* كمك به فرهنگ‌سازي در زمينه تعامل مثبت علم و دين
* توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه ميان‌ رشته‌اي علم و الهيات

شرح کامل