معرفی دین هندو

[1]. Caste System

[2]. Kshatriyas

[3]. Vasyas

[4]. Sudras

[5].Vedas

[6]. Brahmanas

[7]. Rig Veda

[8] . Atharva Veda

[9] . Yajur Veda

[10] . Sama Veda

[11] . Gayatri

[12]. برهمانا مجموعه رسائلی است که به کوشش روحانیون هندو ـ برهمن­ها ـ در این دوره تألیف گردیده­اند.

[13] . Sacredotalism

[14] . Brahma

[15] . Atman

[16] . Manu

[17] . Bhagavad Gita

[18] . Arjuna

[19] . Katha Uppanishad

[20]. این مطلب آیه شریفه، «ان الّذین آمنوا و الّذین هادوا و النّصاری و الصّابئین من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربّهم و لاخوف علیهم و لا هم یحزنون» (بقره، 62) را به خاطر می­آورد، اما بدون قبول طرز تفکر غلطِ طبقاتی کاست که، بدون دلیل، کرامت انسانیِ بخش عمده­ای از بندگان خدا را نفی می­کند ـ م.

[21]. بعدها خواهیم دید که نظیر این جشنها ومراسم در سایر ادیان طبیعی ـ غیرالهی ـ دنیا مانند دین شینتویی و غیره نیز وجود دارند. آنجا که بشر از پرستش خالق طبیعت و جهان محروم باشد قطعاً به پرستش آثار و مخلوقات آن خدای متعال، ماه و خورشید و آسمان و زمین و محصولات کشاورزی و غیره می­پردازد ـ م.

[22]. برای توصیف این نوع از دین هندویی نگاه کنید به هانری وایتهد (Henry Whitehead)، خدایان روستایی جنوب هند (چاپ لندن، دانشگاه آکسفورد، 1916).

 

;