معرفی دین هندو

دین هندویی پارسامنشانه: بهاگاوادگیتا[17] (حدود قرن اول پس از میلاد)

بهاگاوادگیتا یک شعر حماسی است که با صحنة تکان­دهنده­ای از شروع یک جنگ آغاز می­شود. یک شوالیة هندو، به نام آرجونا[18]، برای نخستین­بار در تاریخ مدوّن دین هندویی، درست بودنِ کشتن مردم در جنگ را مورد سؤال قرار می­دهد (فصل یکم، 45 ـ 28؛ فصل دوم، صص 8 ـ 4). ارّابه­ران وی ناراحتی وجدان او را با یک سخنرانی برجسته در مورد فناناپذیری و عدم مسئولیت روح، که با نقل قولی ازکاتا اوپانیشاد[19] ادامه می­یابد، تخفیف می­دهد و آرامش می­بخشد (فصل دوم، ابیات 19 ـ 18).

از نکات بسیار برجستة دین هندویی پیشنهادی است که در بهاگاوادگیتا در مورد رستگاری عمومی همه گناهکاران (فصل چهارم، سرود 36؛ و فصل نهم، سرود 30) و حتی زنان و سودراهای طبقة پایین جامعه (فصل نهم، سرود 32) به عمل آمده است.

سایر اصول دین هندویی که در بهاگادادگیتا استمرار یافته از تکریم وداها (فصل دوم، 4) و پایان یافتن تناسخ و حلول روح در بدن دیگر به عنوان یک هدف کاملا مطلوب زندگی صحبت می­کند (فصل چهارم، سرود 9).

بخش اصلی و برجستة بهاگاوادگیتا عبارت است از روایت جدید دین بر مبنای زهد و اخلاص. این مطلب، به جای اینکه جایگزین مطالب سنتی دین هندویی شود، برعکس به تکمیل آنها می­پردازد. پیام عملی بهاگاوادگیتا را می­توان به زبان ساده چنین بیان داشت:

«به وظایف خود به عنوان یک عضو از نظام طبقاتی کاست به خوبی عمل کن و برای بقا و رستگاریت نیز بر خدای خود تکیه کن».[20]

;