معرفی دین هندو

دین هندویی حقوقی: قوانین مانو[16] (حدود 250 سال پیش از میلاد مسیح)

دین هندویی، از طریق ریگ ودا، برهماناها و اوپانیشادها، به طرز جالبی برای طبایع سه­گانة بشری عرضه شده بود. این سه کتاب مقدس متوالی، به ترتیب دین را به عنوان اینکه در اصل یک عمل عبادی و یا نیایشی است، و یا اینکه اساساً مبتنی بر فدیه­دادن و انجام مراسم قربانی است، و در آخر به این صورت که دین اساساً تأملی فلسفی است تفسیر کرده بودند. اما دین هندویی از آن جهت که حدود 2100 سال پیش، هنوز هم در زندگیِ پیروان خود یک نیروی مؤثّر به شمار می­رفت، به عنوان یک نهاد اجتماعی جبری، با پاره­ای مقررات و مُنهیات مفصل در مورد زندگی روزمرة افراد و نیز برای تمامی مراحل زندگی، مطرح شد.

کتاب قانون مانو در میان مجموعة قوانین هندویی از همه بیشتر مورد احترام بوده و نافذ است.

;