فصلنامه تخصصی "پژوهش در ادیان جهان"

بازدید : 1304 - ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
فصلنامه تخصصی "پژوهش در ادیان جهان"
عنوان فصلنامه تخصصی "پژوهش در ادیان جهان"
شماره 5
قیمت 0
درباره این شماره

پنجمین شماره از فصلنامه تخصصی "پژوهشی در ادیان جهان" به همت اساتید و پژوهشگران "مرکز پژوهش ادیان جهان" در بهار 1393 در تیراژ محدود منتشر شداین فصلنامه تخصصی در حوزه دین پژوهی و دین شناسی تطبیقی و با هدف تبیین اصطلاحات و مفاهیم دینی و کمک به اصلاح و رفع بدفهمی از این مفاهیم و همچنین طرح مباحثی از ادیان نوظهور جهان منتشر می شود.
از موضوعات عمده دیگری که در این فصلنامه به آن پرداخته می شود، ارائه پاسخ به شبهاتی است که غالبا در هجمه های تبلیغاتی وسیعی که علیه اسلام و بویژه تشیع صورت می گیرد، مطرح می شوند.
محتوای تخصصی فصلنامه در شش بخش مقالات، یک کتاب در یک مقاله، نقد و نظر(که به نقد و بررسی بعضی از کتب یا آثار مربوط به حوزه دین پژوهی می پردازد)، پاسخ به شبهات، مصاحبه و معرفی کتاب ارائه می گردد.

صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه مرکز پژوهش ادیان جهان آقاي دکتر عبدالرحیم گواهی بوده و هیات تحریریه این فصلنامه متشکل از هیجده تن از اساتید برجسته داخلی و خارجی صاحب نظر در حوزه دین پژوهی مي باشند. در اين شماره از فصلنامه مقالاتي به شرح زير به رشته تحرير درآمده است:

باز اندیشی فلسفه به شیوهای شرقی/ غلامرضا اعوانی

دلایل عقلیِ ضرورت بعثت پیامبران: تعلیم حکمت و دانش/ علی افضلی

خضر و موسی (4)/ میرزا عبدالکریم روشن تهرانی (به کوشش منوچهر صدوقی سها)

درآمدی بر معرفی ادیان زندة جهان/ عبدالرحیم گواهی

یک کتاب در یک مقاله: خدا و علم: به سوی متارئالیسم/ عبدالرحیم گواهی

پنجمین شماره از فصلنامه تخصصی "پژوهشی در ادیان جهان" به همت اساتید و پژوهشگران "مرکز پژوهش ادیان جهان" در بهار 1393 در تیراژ محدود منتشر شداین فصلنامه تخصصی در حوزه دین پژوهی و دین شناسی تطبیقی و با هدف تبیین اصطلاحات و مفاهیم دینی و کمک به اصلاح و رفع بدفهمی از این مفاهیم و همچنین طرح مباحثی از ادیان نوظهور جهان منتشر می شود.
از موضوعات عمده دیگری که در این فصلنامه به آن پرداخته می شود، ارائه پاسخ به شبهاتی است که غالبا در هجمه های تبلیغاتی وسیعی که علیه اسلام و بویژه تشیع صورت می گیرد، مطرح می شوند.
محتوای تخصصی فصلنامه در شش بخش مقالات، یک کتاب در یک مقاله، نقد و نظر(که به نقد و بررسی بعضی از کتب یا آثار مربوط به حوزه دین پژوهی می پردازد)، پاسخ به شبهات، مصاحبه و معرفی کتاب ارائه می گردد.

صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه مرکز پژوهش ادیان جهان آقاي دکتر عبدالرحیم گواهی بوده و هیات تحریریه این فصلنامه متشکل از هیجده تن از اساتید برجسته داخلی و خارجی صاحب نظر در حوزه دین پژوهی مي باشند. در اين شماره از فصلنامه مقالاتي به شرح زير به رشته تحرير درآمده است:

باز اندیشی فلسفه به شیوهای شرقی/ غلامرضا اعوانی

دلایل عقلیِ ضرورت بعثت پیامبران: تعلیم حکمت و دانش/ علی افضلی

خضر و موسی (4)/ میرزا عبدالکریم روشن تهرانی (به کوشش منوچهر صدوقی سها)

درآمدی بر معرفی ادیان زندة جهان/ عبدالرحیم گواهی

یک کتاب در یک مقاله: خدا و علم: به سوی متارئالیسم/ عبدالرحیم گواهی