نفحات روشن (مجموعه درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن طهرانی)

بازدید : 765 - ۲۰ آبان ۱۳۹۸
نفحات روشن (مجموعه درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن طهرانی)
عنوان نفحات روشن (مجموعه درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن طهرانی)
نویسنده میرزا عبدالکریم روشن طهرانی ( به کوشش عبدالرحیم گواهی)
مترجم -
نوبت چاپ 1
ناشر آیت اشراق
چاپ اول ۲۰ آبان ۱۳۹۸
قیمت 300000 تومان

مجموعه شش جلدی درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن (ره) است. استناد بهنگام به آیات و روایات؛ توجه به جنبه‌های تأویلی آیات و روایات؛ نکته سنجی‌های لطیف همراه با نوآوری در رویکرد تفسیری؛ بهره گرفتن از سخنان و اصطلاحات عُرفا و فلاسفه و اهتمام ویژه نسبت به گنجینه فاخر ادب فارسی، از این مجموعه، اثری گرانبها و بسی درخور استفاده ساخته است.

تعداد مجلدات: ۶ جلد

(جلد اول)

مجموعه درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن (ره) است. استناد بهنگام به آیات و روایات؛ توجه به جنبه‌های تأویلی آیات و روایات؛ نکته سنجی‌های لطیف همراه با نوآوری در رویکرد تفسیری؛ بهره گرفتن از سخنان و اصطلاحات عُرفا و فلاسفه و اهتمام ویژه نسبت به گنجینه فاخر ادب فارسی، از این مجموعه، اثری گرانبها و بسی درخور استفاده ساخته است.

(جلد دوم)

مجموعه درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن (ره) است. استناد بهنگام به آیات و روایات؛ توجه به جنبه‌های تأویلی آیات و روایات؛ نکته سنجی‌های لطیف همراه با نوآوری در رویکرد تفسیری؛ بهره گرفتن از سخنان و اصطلاحات عُرفا و فلاسفه و اهتمام ویژه نسبت به گنجینه فاخر ادب فارسی، از این مجموعه، اثری گرانبها و بسی درخور استفاده ساخته است.

(جلد سوم)

مجموعه درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن (ره) است. استناد بهنگام به آیات و روایات؛ توجه به جنبه‌های تأویلی آیات و روایات؛ نکته سنجی‌های لطیف همراه با نوآوری در رویکرد تفسیری؛ بهره گرفتن از سخنان و اصطلاحات عُرفا و فلاسفه و اهتمام ویژه نسبت به گنجینه فاخر ادب فارسی، از این مجموعه، اثری گرانبها و بسی درخور استفاده ساخته است.

 (جلد چهارم)

مجموعه درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن (ره) است. استناد بهنگام به آیات و روایات؛ توجه به جنبه‌های تأویلی آیات و روایات؛ نکته سنجی‌های لطیف همراه با نوآوری در رویکرد تفسیری؛ بهره گرفتن از سخنان و اصطلاحات عُرفا و فلاسفه و اهتمام ویژه نسبت به گنجینه فاخر ادب فارسی، از این مجموعه، اثری گرانبها و بسی درخور استفاده ساخته است.

(جلد پنجم)

مجموعه درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن (ره) است. استناد بهنگام به آیات و روایات؛ توجه به جنبه‌های تأویلی آیات و روایات؛ نکته سنجی‌های لطیف همراه با نوآوری در رویکرد تفسیری؛ بهره گرفتن از سخنان و اصطلاحات عُرفا و فلاسفه و اهتمام ویژه نسبت به گنجینه فاخر ادب فارسی، از این مجموعه، اثری گرانبها و بسی درخور استفاده ساخته است.

(جلد ششم)

مجموعه درس‌گفتارهای تفسیری، اعتقادی، عرفانی و فلسفی آیت الله میرزا عبدالکریم روشن (ره) است. استناد بهنگام به آیات و روایات؛ توجه به جنبه‌های تأویلی آیات و روایات؛ نکته سنجی‌های لطیف همراه با نوآوری در رویکرد تفسیری؛ بهره گرفتن از سخنان و اصطلاحات عُرفا و فلاسفه و اهتمام ویژه نسبت به گنجینه فاخر ادب فارسی، از این مجموعه، اثری گرانبها و بسی درخور استفاده ساخته است.

برچسب ها

هیچ برچسبی مرتبط با این کتاب وجود ندارد