روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: فرصتها و چالشها

بازدید : 919 - ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: فرصتها و چالشها
عنوان روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: فرصتها و چالشها
نویسنده دكتر عبدالرحيم گواهي
خلاصه مقاله در این مقاله می خوانید : مأمور يا نماينده فرهنگي ايران بزرگ اسلامي بايد شخصيتي فرهيخته، روشنفكر، زبان‌دان، ايرانشناس، تا حدودي اسلام‌شناس، آشنا به فرهنگها و زبان‌هاي ديگر، ديپلماتيك، آداب‌دان، موقع شناس، و آگاه به زمان و زمانه و اوضاع سياسي، اجتماعي، ديني، و فرهنگي جهان باشد تا بتواند با مخاطبين خود از هر قوم و گروهي و با هر دين و فرهنگي تماسي خردمندانه، حكيمانه، عزت مدارانه و در عين حال مفيد و مثبت و سازنده برقرار سازد و ايران بزرگ و متمّدن و اسلام مترقي را به جهانيان و دل‌هاي مشتاق معنويت و رفاه و آزادي و عدالت و قسط و برادري و برابري بشناساند.

در این مقاله می خوانید : 

مأمور يا نماينده فرهنگي ايران بزرگ اسلامي بايد شخصيتي فرهيخته، روشنفكر، زبان‌دان، ايرانشناس، تا حدودي اسلام‌شناس، آشنا به فرهنگها و زبان‌هاي ديگر، ديپلماتيك، آداب‌دان، موقع شناس، و آگاه به زمان و زمانه و اوضاع سياسي، اجتماعي، ديني، و فرهنگي جهان باشد تا بتواند با مخاطبين خود از هر قوم و گروهي و با هر دين و فرهنگي تماسي خردمندانه، حكيمانه، عزت مدارانه و در عين حال مفيد و مثبت و سازنده برقرار سازد و ايران بزرگ و متمّدن و اسلام مترقي را به جهانيان و دل‌هاي مشتاق معنويت و رفاه و آزادي و عدالت و قسط و برادري و برابري بشناساند.