اسلام و بوديسم: ‌مشابهتها و مغايرتها

بازدید : 527 - ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
اسلام و بوديسم: ‌مشابهتها و مغايرتها
عنوان اسلام و بوديسم: ‌مشابهتها و مغايرتها
نویسنده دكتر عبدالرحيم گواهي
خلاصه مقاله در این مقاله می خوانید : آنچه در این مقاله بحث شده است در ساحت نظر و عمل ديني و يا معتقدات و آداب مذهبي و در ساحت نظر و عمل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و بين‌المللي پيروان دو سنت بزرگ آسيايي اسلام و بوديزم است که دغدغه‌ها، چالشها، اميدها و زمينه‌هاي عمل مشترك فراواني دارند و صاحبان اين دو سنت ديني را امكانات تعامل و همكاري بسياري مي‌بخشند. دقيقاً در مسير تحقق اين اهداف و رويكردهاست كه پيروان دو دين بزرگ اسلام و بوديزم مي‌توانند در صحنة جهاني به همفكري و هم‌انديشي و تبادل و تعامل سازنده پرداخته و گام‌هاي سودمندي در جهت رفاه مادي و معنوي و سعادت بشر بردارند.

در این مقاله می خوانید : 

آنچه در این مقاله بحث شده است در ساحت نظر و عمل ديني و يا معتقدات و آداب مذهبي و در ساحت نظر و عمل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و بين‌المللي پيروان دو سنت بزرگ آسيايي اسلام و بوديزم است که دغدغه‌ها، چالشها، اميدها و زمينه‌هاي عمل مشترك فراواني دارند و صاحبان اين دو سنت ديني را امكانات تعامل و همكاري بسياري مي‌بخشند.
دقيقاً در مسير تحقق اين اهداف و رويكردهاست كه پيروان دو دين بزرگ اسلام و بوديزم مي‌توانند در صحنة جهاني به همفكري و هم‌انديشي و تبادل و تعامل سازنده پرداخته و گام‌هاي سودمندي در جهت رفاه مادي و معنوي و سعادت بشر بردارند.