دين‌شناسي تطبيقي در ايران و جهان

بازدید : 349 - ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
دين‌شناسي تطبيقي در ايران و جهان
عنوان دين‌شناسي تطبيقي در ايران و جهان
نویسنده دكتر عبدالرحيم گواهي
خلاصه مقاله در این مقاله می خوانید : در این مقاله به تاريخچه دين‌شناسي تطبيقي به روايت دائرة‌المعارف دين الياده و تاريخچه دين‌شناسي تطبيقي به روايت فرهنگنامه دين هارپر ـ كالينز اشاره شده است.

در این مقاله می خوانید : 

در این مقاله به تاريخچه دين‌شناسي تطبيقي به روايت دائرة‌المعارف دين الياده و تاريخچه دين‌شناسي تطبيقي به روايت فرهنگنامه دين هارپر ـ كالينز اشاره شده است.
دين‌شناسي تطبيقي مطالعة علمي جنبه‌هاي گوناگون اديان مختلف از منظر تطبيقي و مقايسه‌اي است كه نسبتاً علم جديدي مي‌باشد.
هدف دين‌شناسي تطبيقي بررسي و مقايسه جنبه‌هاي مهم اديان بزرگ جهان به صورتي كاملاً علمي، به دور از تعصبات و داوري‌هاي يكسويه با اين هدف كه فرد دين خود را پايه و ميزان سنجش قرار دهد و مبنا را بر رد و انكار ديگر اديان و اثبات برتري دين خود بداند است. اين دانش منشاء پيدايش هر عقيدة ديني را يافته و تطور آن را در جوامع بشري مورد بحث قرار مي‌دهد يا خصوصيات هر دين را بيان كرده و مقدار تأثير و تأثر اديان ديگر را از دين مذكور تعيين مي‌كند. امّا نكته‌اي كه در اين روش بايد به آن دقت كرد پرهيز از مبالغه چه در مورد نكات مثبت و چه دربارة نقاط منفي اديان است.

كتب دين‌شناسي تطبيقي  
به دو گروه آثار تقسیم بندی می‌شوند که در مقالة کامل با همین عنوان به آنها اشاره شده است.